Cập nhật :23:47 10/12/2022
Phê bình văn học nghệ thuật: Phía trước và những bộn bề

VOV6 - Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 với kỳ vọng về những quyết sách quan trọng trong việc phát triển văn hóa bền vững, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng chỉ rõ: "Lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững"; "Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại" là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên văn hóa là văn học nghệ thuật, đó là sứ mệnh của trí thức và văn nghệ sĩ. Một năm nhìn lại sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc dưới góc độ phê bình văn học nghệ thuật đã có những đánh giá, tổng kết và thách thức như thế nào? Chương trình Đối thoại mở trực tiếp hôm nay, chúng tôi bàn về chủ đề “Phê bình văn học nghệ thuật: Phía trước và những bộn bề” cùng với khách mời là PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội động Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. (Đối thoại mở 07/12/2022)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Tìm trong kho báu
08h30 - 08h45 Sàn diễn mới
08h45 - 09h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Tìm trong kho báu
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Sàn diễn mới
20h45 - 21h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
08h00 - 08h30 Tìm trong kho báu